جامع التفاسیر

نوع نرم افزار: کتابخانه ای
نام شرکت تولید کننده: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
موضوع: کتابخانه تفاسیر قرآنی

قرآن در WORD

نوع نرم افزار: کتابخانه ای
نام شرکت تولید کننده: ***
موضوع: متن قرآن

تذکره الایات

نوع نرم افزار: آموزشی
نام شرکت تولید کننده: ***
موضوع: حفظ قرآن کریم

الهادی

نوع نرم افزار: چند رسانه ای
نام شرکت تولید کننده: ***
موضوع: قرائت و ترجمه قرآن

قرآن 125

نوع نرم افزار: چند رسانه ای
نام شرکت تولید کننده: ***
موضوع: دانشنامه قرآن

المائده (2)

نوع نرم افزار: چند رسانه ای
نام شرکت تولید کننده: پیغام نور
موضوع: دانشنامه قرآن

صفحه‌ها

اشتراک در نرم‌افزارها