موضوعنامشناسهشرحقوم (ملت)مکانشمارش
اشخاصآدمنخستین انسان آفریده شده از خاک و نخستین پیامبر خدا در روی زمینآدم به زبان عربی به معنی در آوردن، ساختن و خاک سرخ است. در قرآن کریم واژه آدم به صورت مفرد 15 بار، بنی آدم 7 بار و ابنی آدم و ذریه آدم و کمثل آدم هر کدام یک بار به کار رفته است. اکثریت لغویون و مفسران واژه آدم را علم شخصی گرفته و نام یک فرد دانسته اند و بعضی هم آن را مثل نسان و بشر، نوع دانسته اند. در آیات نساء/1، اعراف/189، زمر/6 مقصود از واژه «نفس» آدم می باشد. واژه بشر در سوره ص/71 و واژه انسان در سوره حجر/26 شخص حضرت آدم (علیه السلام) می باشد. در آیاتی از قرآن کریم به موضوع آفرینش آدم پرداخته شده که خلقت او را از خاک (آل عمران/53) گِل ( سجده/7) گِل چسبنده (صافات /11) گِل خشک (حجر/28) عصاره گِل (مومنون/12) گِل سیاه و بد بو (حجر/28) بیان کرده است.1
اماکنجهنممحبس آکنده از آتش و انواع عذابها در جهان آخرتکلمه جهنم 77بار در قرآن به کار رفته است. به اسماء و اوصاف دیگر نیز در قرآن آمده است: بئس القرار، بئس المثوی، بئس المهاد، بئس المصیر، جحیم، سعیر، سقر، سموم، سوء الدار، مرصاد، النار الکبری، هاویه، لظی. مکررترین این القاب نار است که 119 بار و پس از آن جحیم26بار در قرآن تکرار شده است.1
اشخاصملک الموتفرشته مرگ، مشهور به عزرائیللفظ مَلَكُ الْمَوْتِ نام فرشته مرگ و یکی از چهار فرشته مقرب است و تنها يك بار در قرآن مجيد آمده است، (سجده/11) كه در روايات عزرائيل به معنی نصرت خدا ناميده شده و تصور قدرت و توانايى و امكانات او خارج از شأن ما مى‏باشد. 1
اعضاي بدنافئدهقلب16
اعضاي بدنسمعگوش14
اعضاي بدنرأسسر17
اعدادستهشش7
اعدادالفهزار سال9
زمانسنهسال18
اعضاي بدنالعينچشم28
گیاهانزرعزراعت10