حسین گندمکار

نام: حسین
نام خانوادگی: گندمکار
آدرس: روستای کرماجان -مسجدجامع
تاریخ: هر روز 18
تلفن: 9191494794

محمد زنبوری

نام: محمد
نام خانوادگی: زنبوری
آدرس: کنگاور-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20.30
تلفن: 9187142494

نصرت مقدم

نام: نصرت
نام خانوادگی: مقدم
آدرس: کنگاور-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20.30
تلفن: 48222439

معصومعلی گودینی

نام: معصومعلی
نام خانوادگی: گودینی
آدرس: روستای گودین-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20
تلفن: 48226789

محمد انصاری فر

نام: محمد
نام خانوادگی: انصاری فر
آدرس: روستای گودین-مسجدجامع
تاریخ: هر روز 18
تلفن: 9183385902

غلامحسین قارلقی

نام: غلامحسین
نام خانوادگی: قارلقی
آدرس: روستای قارلق بزرگ-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20
تلفن: 48226789

عباس قارلقی

نام: عباس
نام خانوادگی: قارلقی
آدرس: روستای قارلق بزرگ-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20
تلفن: 48226789

محمود قارلقی

نام: محمود
نام خانوادگی: قارلقی
آدرس: روستای قارلق بزرگ-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20
تلفن: 48226789

مرتضی قارلقی

نام: مرتضی
نام خانوادگی: قارلقی
آدرس: روستای قارلق بزرگ-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20
تلفن: 9339574684

بهرام چهاردولی

نام: بهرام
نام خانوادگی: چهاردولی
آدرس: روستای قارلق بزرگ-منازل (بصورت چرخشی)
تاریخ: پنجشنبه ها 20
تلفن: 48226789

صفحه‌ها

اشتراک در جلسات