فاطمه ستاری فرد

نام: فاطمه
نام خانوادگی: ستاری فرد
آدرس: مهدیشهرشهرک انقلاب بلواررسالت -جلسات خانگی معصومه
تاریخ: دو شنبه16-18
تلفن: 09191310751

مهین تورانیان

نام: مهین
نام خانوادگی: تورانیان
آدرس: مهدیشهرخیابان ایران-جلسات خانگی نورالشهدا
تاریخ: سه شنبه 9-11
تلفن: 09128319819

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: آرادان - امام زاده شاه نظر
تاریخ: سه شنبه 9-11
تلفن: 09191318662

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: آرادان - امام زاده شاه نظر
تاریخ: چهارشنبه ها 17-19
تلفن: 09191318662

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: آرادان - امام زاده شاه نظر
تاریخ: چهارشنبه ها 17-19
تلفن: 09191318662

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: آرادان - امام زاده شاه نظر
تاریخ: چهارشنبه 15-17
تلفن: 09191318662

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: آرادان - امام زاده شاه نظر
تاریخ: چهارشنبه ها 9-11
تلفن: 09191318662

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: خوابگاه پیراپزشکی
تاریخ: سه شنبه ها19-17
تلفن: 09191318662

نیره سلطان

نام: نیره
نام خانوادگی: سلطان
آدرس: آرادان - امام زاده شاه نظر
تاریخ: دوشنبه 17-19
تلفن: 09191318662

معصومه موحدی پناه

نام: معصومه
نام خانوادگی: موحدی پناه
آدرس: گرمسار - خیابان شهید باهنر - روبروی مزار - موسسه خیریه آل یاسین
تاریخ: سه شنبه ها 8-10.30
تلفن: 34230606

صفحه‌ها

اشتراک در جلسات