مزايای حقوقی كارمندان حافظ قرآن كريم

نگاهی به متن كامل بخش‌نامه مزايای حقوقی برای حافظان قرآن

بخش‌نامه مزايای حقوقی كارمندان حافظ قرآن كريم به كليه دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی در جلسه مورخ 22/5/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور، در راستای اشاعه و ترويج فرهنگ قرآنی و ايجاد انگيزه در جهت فراگيری علوم قرآنی، امتيازاتی به شرح پيوست برای حافظان قرآن كريم (موضوع ماده 3 مصوبه جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تصويب كرد كه جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
درجات (1 تا 4)، حفظ قرآن (موضوع ماده 3 مصوبه جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی) كه در شرايط احراز مشاغل جدول موضوع اين بند پيش‌بينی شده دارای ارزش استخدامی به شرح زير می باشد: 1- درجه(1) حفظ قرآن، همتراز با مدرك تحصيلی دكترا، 2- درجه(2) حفظ قرآن همتراز با مدرك تحصيلی فوق ليسانس، 3- درجه(3) حفظ قرآن همتراز با مدرك تحصيلی ليسانس، 4- درجه(4) حفظ قرآن همتراز با مدرك تحصيلی فوق ديپلم.
تبصره- درجه پنچ حفظ قرآن در مشاغلی كه در شرايط احراز آن ديپلم پيش بينی شده به شرط دارا بودن گواهينامه پايان دوره اول متوسط از لحاظ استخدامی همتراز ديپلم است.
درجات و شغل‌هايی كه در اين بخشنامه مشخص شده است عبات است از: درجات 1 تا 3 كارشناس برنامه ريزی امور تربيتی (رشته آموزشی و فرهنگی)، درجات 3 تا 4 كاردان برنامه ريزی امور تربيتی(رشته آموزشی و فرهنگی)، درجات 1 تا 2 كارشناس امور فرهنگی(رشته آموزشی و فرهنگی)، درجات 2 تا 4 كاردان امور فرهنگی (رشته آموزشی و فرهنگی).
درجات 1 تا 2 كارشناس امور دينی (رشته امور اجتماعی)، درجات 2 تا 4 كاردان امور دينی(رشته امور اجتماعی)، درجات 1 تا 3 آموزگار(رشته‌های تحصيلی مربوط گروه معارف اسلامی) از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، درجات 2 تا 3 دبير راهنمايی (رشته‌های تحصيلی مربوط گروه معارف اسلامی) از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان، درجات 2 تا 3 دبير دبيرستان( رشته‌های تحصيلی مربوط گروه معارف اسلامی) از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، درجات 1 تا 3 مربی امور تربيتی مدارس( رشته‌های تحصيلی مربوط گروه معارف اسلامی) از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از ديگر دجات و شغل‌های مشخص شده در اين جدول است.
بر اساس اين بخشنامه، به امتياز مكتسبه حافظان قرآن دارای درجات(1 تا 5) حفظ قرآن در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرايی(10) درصد امتياز در امتحان عمومی و به همين ميزان در امتحان تخصصی يا مسابقه تخصصی يا مصاحبه تخصصی اضافه خواهد شد.
دارندگان درجه (1)،(2) ،(3) حفظ قرآن كه دارای مدرك تحصيلی مرتبط با شغل مورد تصدی هستند از امتياز ارتقای يك طبقه يا گروه حسب مورد برای يك بار در طول مدت خدمت بهره‌مند می‌شوند.
حافظان قرآن درجه 3 كه دارای مدرك تحصيلی غير مرتبط با شغل مورد تصدی هست كه از يك سال تعجيل در ارتقای طبقه يا گروه حسب مورد، درجه 2،(2) سال و درجه 1، (3) سال برای يك بار در طول مدت خدمت بهره‌مند می‌شوند.
بهره‌مندی حافظان قرآن موضوع بخش‌نامه شماره 96860/6 مورخ 29/5/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور سابق از اميتازات بخش‌نامه فوق در صورتی كه مشمول بنده‌های (3) و (4) شوند مانع از استفاده از امتيازات بندهای مذكور نيست.
در اجرای ماده(22) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در صورتی كه اعتبارات تخصصی يافته برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره‌ای ارزی در جدول پيوست بودجه 1390 قابل تامين نباشد دولت موظف است اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزی مصرف از محل منابع عمومی تامين نمايد اين اعتبارات صدرصد(100%) تخصيص يافته تلقی می‌شود.
اعضاء هيات علمی آموزشی و پژوهشی مشاغل در دانشگاه‌ها با اطلاع مديريت دانشگاه برای دارا بودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيات مديره شركت‌های پژوهشی و مهندسی مشاور مشمول قانون راجع به مع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مصوب 2/10/1337 نيستند.
وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری موظف است بدون بار مالی جديد بدون اصلاح تشكيلات و افزايش پست سازمانی يا استفاده از امكانات و نيروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشكيل دهد و كليه دانشكده‌ها و آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط ياد شده منتقل كند.
به منظور احياء مراكز تربيت معلم و آموزش و پرورش، دولت می‌تواند بخشی از نيروی انسانی مورد نياز خود را در چهار چوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (51) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانونی استخدام و طبق قانون متهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثناء دانش آموزان دانش‌سراهای تربيت معلم و احكام مترتب بر اين گونه دانش آموزان و دانش‌سراهای مقدماتی را بدون هر گونه بار مالی جديد تامين كند.
كليه مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی وزارت آموزشی و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علميه از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری‌ها و نيز از پرداخت هزينه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
تحصيل ايثارگران و مشمولان بند(ی) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی و پژوهشی دولتی رايگان است هزينه‌های مربوط به مراكز آموزشی و پژوهشی غير دولتی نيز از طريق دستگاه‌های ذی ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستی و كميته امداد امام خمينی(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه و مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزی و نظارت و فردی رئيس جمهور در ابتدا هر نيمسال تحصيلی پرداخت می‌شود.
پنجاه درصد ( 50%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغايت سال 1388 به صندوق‌های رفاه دانشجويان وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهريه دانشجويی به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌های رفاه دانشجويان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذكور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف می‌رسد، دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگی قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاه‌های ملی و استانی به استثناء فصول (1) و (6) و بودجه هزينه‌ای مستقيم توليد شركت‌های دولتی را كسر و به رديف 91-550000 اضافه نمايد.
اين اعتبارات بايد در راستای اولويت‌ها و سياست‌های تعيين شده توسط وزرای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزينه شده و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال كند.
 

استان و شهر: 

افزودن دیدگاه جدید

جلسات و دیدار های رئیس سازمان دارالقرآن الکریماهدای قرآن کریم به مصلای شهرستان قدس توسط...بیانیه سازمان دارالقرآن الکریم در محکومیت فتنه...کارورزی و آزمون مجدد پایانی دوره ممترکز تربیت...اعزام گروه‌های ارزیاب سازمان دارالقرآن الکریم...برگزاری همایش و گارگاه توانمندسازی مدیران...دیدار رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با معاون...بازدید رئیس اداره امور قرآنی از برگزاری دوره...ارزیابی عملکرد قرآنی چهارمحال و بختیاری با حضور...دیدار مسئول دارالقرآن شهدای سوریه سردار انجم...تمدید پروانه فعالیت 33موسسه قرآنی در چهارمحال و...سازمان دارالقرآن متولی گفتمان قرآنی می‌شود جلسات و دیدارهای رییس سازمان دارالقرآن الکریم برگزاری یک دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی...نشست مدیران خانه های قرآنی با رئیس اداره...آغاز محافل سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت در...ساماندهی مؤسسات و خانه‌های قرآنی در چهارمحال و...مراسم تکریم و معارفه رؤسای سازمان دارالقرآن...مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان دارالقرآن الکریم بیانیه سازمان دارالقرآن الکریم به مناسبت سالروز...
7 هزارو 756 پاسخنامه براي «نورالهدي 8» چاپ شد/...مسابقه تفسیر «نورالهدی ۸» آغاز شد/ دسترسي به...نتایج هشتمین مسابقه «نورالهدی» اواخر آذر اعلام...آغاز نام نویسی یازدهمین دوره طرح اعطای مدرک به...برگزاري مسابقه نورالهدي 8 به 29 آبان‌ماه موكول شدنتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن «نورالهدی» اعلام... نتايج بررسي اعتراضات آزمون اعطاي مدرك به...رقابت بیش از 7 هزار نفر در مسابقه تفسیر قرآن ...پدر «وحید غفران نیا» به دیار باقی شتافتمحمد صديق منشاوي (الروم)مصطفي اسماعيل (النجم, القمر, الرحمن, الحاقة,...زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون اخذ مدرك تخصصي...مدیراداره امور قرآنی گیلان از اتحادیه موسسات...نتایج آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک به حافظان...2 قاري مصري كه شيعه 12 امامي هستند/ علت غناي...روزهايي با 10 ساعت انس با قرآن/ دوست نداشتم حفظ...برگزاری 6 اردوی استعداد درخشان قرآنی در 3 استان...صدور گواهینامه دوره قرائت قرآن کریم سطح3 در...مصطفي اسماعيل (النساء, الغاشية, الضحي, الشرح,...عبدالباسط عبدالصمد (الحجرات)

آیه هدایت

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
همه ستایش ها، ویژه خدا، مالک و مربّی جهانیان است.
قرآن

معرفی سوره‌ی الحشر

تسبيح كردن عمومي موجودات، اشاره به ماجراي درگيري مسلمانان و يهوديان پيمان‌شكن مدينه و اشاره به منافقان مدينه، بيان صفات جمال و جلال خدا و اسماء حسني.
لیست کامل

وب‌نوشت

آرشیو