با سلام.
آیا "دوره های جدید" تربیت داور تجوید و حسن حفظ خواهید داشت؟
لطفا زمان آن را اعلام کنید. متشکرم.