• 10 بهمن1393شمسي
 • 9 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 30 ژانویه2015ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *يا مى‏گويند: «اين [قرآن‏] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست مى‏گوييد، ده سوره برساخته ‏شده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه را مى‏توانيد فرا خوانيد.»

  *سوره مباركه هود، آيه 13.::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن