• 27 آذر1393شمسي
 • 25 صفر 1436 قمري
 • 18 دسامبر2014ميلادي
امروز پنج شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *و هنگامى كه قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد تا مشمول رحمت شويد.

  *سوره مباركه اعراف، آيه 204.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن