• 30 مهر1393شمسي
 • 27 ذيحجه 1435 قمري
 • 22 اکتبر2014ميلادي
امروز چهارشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  *و قرآنى كه بخش بخش بر تو نازل كرديم تا آن را بر مردم آرام آرام بخوانى و آن را به تدريج نازل كرديم.

  *سوره مباركه اسراء، آيه 106.::
 • 1)  آيت الله سيد محمد شيرازى‏
  صاحب تفسیر تبيين القرآن‏
 • 2)  بانو امين‏ (نهله غروى نائينى‏ )
  صاحب تفسیر مخزن العرفان‏
 • 3)  سيد محمد حسين فضل اللّه‏
  صاحب تفسیر من وحى القرآن‏

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن