• 8 بهمن1393شمسي
 • 7 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 28 ژانویه2015ميلادي
امروز چهارشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  قرآن از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله ‌الفاظ نیست، لکن متنزلش کردند برای ما که کور و کر هستیم.

  *در بيان امام خميني رحمة الله عليه

  *تفسیر و شواهد قرآنی در آثار امام خمینی، جلد اول مؤسسه نشرآثار امام 1381- 99.::
 • 1)  عبد على بن جمعه عروسى حويزى‏
  صاحب تفسیر نور الثقلين‏
 • 2)  ابن ابی حاتم
  (عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن منذر تميمى حنظلى رازى‏ )
  صاحب تفسیر القرآن العظیم
 • 3)  ناصر مکارم شيرازى‏
  صاحب تفسیر نمونه (الامثل فى تفسير کتاب الله المنزل‏ )

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن