۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ خرداد
صفحه اصلی >اطلاعات و اعلام قرآنی
موارد قابل ذكر مي باشد :
 • -علت ذكر تمامي اعلامي كه بر حسب گروه انتخاب مي شود

 • -توضيح كامل تمامي اعلام و علت ذكر آن در قرآن كريم

 • -قابليت جستجوي اعلام براي مشاهده با قابليت چينش دلخواه

خطا :

 • ليست گروه ها
 • اماکن
 • اقوام
 • اشخاص
 • رویداد ها
 • پوشیدنیها
 • گیاهان
 • حیوانات
 • سایر
 • اعضاي بدن
 • اعداد
 • نوشت افزار
 • فلزات
 • وسايل حمل و نقل
 • رنگها
 • حوادث طبيعي
 • شغلها
 • اشياء
 • خوردنيها
 • نوشيدنيها
 • زمان
 • ليست اعلام
 • علت ذكر
 • توضيح
سوره    |آيه:
با انتخاب هر كدام از اعلام در صورت وجود توضيح، متن آن در اين قسمت نمايش داده مي شود.