• 8 شهريور1393شمسي
 • 4 ذيقعده 1435 قمري
 • 30 اوت2014ميلادي
امروز شنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • جایگاه جهاد در قرآن کریم
  • نويسنده : دکتر شعبان حق پرست
 • قرآن در بيان

  *اين است كتابى كه در [حقانيت‏] آن هيچ ترديدى نيست [و] مايه هدايت تقواپيشگان است‏

  *سوره مباركه بقره، آيه 2.::
 • 1)  شيخ ابراهيم موثق عاملى‏
  صاحب تفسير عاملى‏
 • 2)  آيت الله سيد مصطفى خمينى‏
  صاحب تفسير القرآن الکريم‏
 • 3)  سيد عبد الله بن سيد محمد رضا شبر
  صاحب تفسير الوجيز شبر

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن