• 29 فروردين1393شمسي
 • 17 جمادي الثاني 1435 قمري
 • 18 آوریل2014ميلادي
امروز جمعه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • نظر مراجع عظام تقليد در مورد چاپ قرآن با رسم الخط ايراني
  • نويسنده : -
 • قرآن در بيان

  *ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثَلى زديم، شايد متذكّر شوند * قرآنى است فصيح و خالى از هر گونه كجى و نادرستى، شايد آنان پرهيزگارى پيشه كنند.

  *سوره مباركه زمر، آيات 27 و 28.::
::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن