• 13 بهمن1393شمسي
 • 12 ربيع الثاني 1436 قمري
 • 2 فوریه2015ميلادي
امروز دوشنبه

 • يادداشت قرآني

  نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
 • قرآن در بيان

  امام زين العابدين (ع) فرمودند: آيه‌هاى قرآن گنجينه‌ها[ى دانش] هستند، پس هرگاه گنجينه‌اى گشوده شد، شايسته‌ است كه در آن نظر افكنى.

  *در بيان معصومين(ع)

  *الکافی، ج2، ص 610، ح 2.::
  محسن قرائتي
مقالات :   تفسير نور؛ 1380 قرآن و تبليغ ؛1378 يوسف ...

  سيد رضا مؤدب
مقالات :  نزول قرآن و رؤياي هفت حرف ؛1378 مفردات ...

حسين جوان آراسته   
مقالات :  درسنامه علوم قرآني (سطح 1)؛ ...

::
::
شهرها
جنسيت
نوع جلسات
مشاهده جلسات سازمان دارالقرآن